tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Psychologia

Psychologia

Psychologia

Psychologia to nowoczesny i społecznie pożądany kierunek studiów będący wypadkową dwóch podstawowych dyscyplin naukowych (psychologia i pedagogika) z zakresu nauk społecznych oraz nauk o zdrowiu.

W jego obszarze mieści się wiedza o takich rodzajach psychologii jak psychologia wychowawcza, procesów poznawczych, pracy, organizacji i zarządzania czy międzykulturowa. Treści kształcenia dostarczają studentowi nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne i personalne, które pozwolą absolwentowi kierunku efektywnie funkcjonować na współczesnym rynku pracy. Absolwent kierunku jest samodzielnym, świadomym siebie i swoich postaw humanistą, otwartym na problemy jednostki, gotowym nieść wsparcie i pomoc, chętnym do ciągłego samorozwoju i doskonalenia nabytych w czasie studiów kompetencji.

Celem studiów na kierunku psychologia jest przygotowanie przyszłych absolwentów do opisywania i wyjaśniania złożonych mechanizmów funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie. Program studiów dostarcza uporządkowanej wiedzy z zakresu psychologii i jest zgodny z najnowszymi trendami i tendencjami w wyjaśnianiu ludzkiego zachowania, uwzględnia współpracę interdyscyplinarną oraz przygotowuje absolwentów do odpowiedzialnego wykorzystywania wiedzy psychologicznej w odpowiedzi na różnorodne potrzeby jednostki/ społeczności oraz wyzwania rynku pracy.

Ważnym celem kształcenia jest rozwijanie w studentach umiejętności krytycznego myślenia oraz zdolności do refleksji nad analizowanymi zjawiskami i procesami, a także potrzeby ciągłego doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji profesjonalnych. Istotnym elementem w wykonywaniu zawodu psychologa jest kierowanie się wartościami humanistycznymi, stosowanie się do zasad etyki zawodu, poszanowanie dla różnorodności i inności. Stąd kluczowym zadaniem w kształceniu przyszłych psychologów jest rozwijanie kompetencji interpersonalnych, zdolności do współpracy w zespole oraz umiejętności zastosowania wiedzy psychologicznej w codziennym życiu.

Absolwenci kierunku psychologia otrzymają tytuł zawodowy psychologa, który pozwoli na podjęcie pracy w różnego typu placówkach i instytucjach edukacyjnych, oświatowych, opiekuńczych, medycznych, zdrowotnych etc.
Studia prowadzone są stacjonarnie, obejmują 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu magistra psychologii.

Studenci po drugim roku studiów będa mieli do wyboru dwa moduły specjalnościowe:

Psychologia edukacyjna i wychowawcza

Absolwent kierunku psychologia, moduł psychologia edukacyjna i wychowawcza  po skończonych jednolitych studiach magisterskich wyposażony będzie w najbardziej aktualną wiedzę z zakresu psychologii edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej. Będzie posiadał umiejętność kompleksowego wspierania osób uczących się na każdym etapie rozwoju oraz kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu psychologa. Studia pozwolą nabyć kompetencje służące realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, diagnostycznych i terapeutycznych w przedszkolach, szkołach oraz placówkach systemu oświaty, w tym poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Absolwent uzyska wiedzę z zakresu psychologii ogólnej, rozwojowej, społecznej, różnic indywidualnych, metodyki pracy z dzieckiem i młodzieżą, oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu: diagnozy psychologicznej, komunikacji społecznej i interpersonalnej czy stymulacji rozwoju dziecka. Kształcenie realizowane będzie w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów, co zagwarantuje kompleksowe teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zawodu. Studenci zdobędą także doświadczenie zawodowe podczas praktyk, które stanowią integralną część edukacji, a realizowane będą w placówkach oświatowych, opiekuńczych oraz poradniach.

 Psychologia w ochronie zdrowia

Absolwent specjalności psychologia w ochronie zdrowia uzyska wiedzę i praktyczne umiejętności psychologiczne niezbędne do pracy z osobami zmagającymi się z chorobą somatyczną, psychosomatyczną i niepełnosprawnością, rozwijając ich zasoby i kompetencje. W trakcie realizacji studiów zdobędzie umiejętności rozpoznawania i diagnozowania problemów psychologicznych pacjentów oraz podstawowe strategie i techniki terapeutyczne stosowane w pracy z pacjentem. Absolwent nabędzie również umiejętności szerokorozumianej pomocy w radzeniu sobie w kryzysie, a także rozwijanie zasobów człowieka niezbędnych w prawidłowym procesie zdrowienia i radzenia sobie z chorobą.

Absolwent specjalności psychologii w ochronie zdrowia będzie posiadał również umiejętności prowadzenia treningów i warsztatów oraz tworzenia programów profilaktycznych.

Absolwent zdobędzie praktyczną wiedzę odnośnie odpowiedniego dobierania i posługiwania się narzędziami, pozwalającymi na umiejętne diagnozowanie, stosowanie różnych technik pomocy psychologicznej i efektywną współpracę w zespole interdyscyplinarnym dla dobra pacjenta. Będzie dysponować odpowiednią wiedzą z obszaru metodologii badań psychologicznych i rzetelnego prowadzenia badań naukowych.


Rekrutacja juz trwa! Zapraszamy!